Czynności notarialne


Zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

• sporządza akty notarialne obejmujące czynności prawne, dla których przepis prawa wymaga formy aktu notarialnego lub jeżeli taka jest wola stron,
• sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
• sporządza wypisy, odpisy aktów notarialnych i wyciągi dokumentów,
• sporządza poświadczenia: kopii z okazanym oryginałem, własnoręczności podpisu, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, zgodności odpisu;
• sporządza protokoły zgromadzeń, zebrań, posiedzeń organów;
• doręcza oświadczenia;
• sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
• sporządza protesty weksli i czeków;
• przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
• dokonuje innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może spowodować skutki prawne.

Informacje udzielane przez notariusza oraz pracowników Kancelarii w ramach dokonywanej czynności są bezpłatne.