Opłaty

Przy dokonywaniu czynności notariusz pobiera następujące kwoty:

• podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
• podatek od spadków i darowizn, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn,
• opłaty sądowe związane z dokonywaniem wpisów w księgach wieczystych, zgodnie z przepisami ustawy z 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
• wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami rozporządzenia z dania 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz podatek od towarów i usług VAT obliczony przy zastosowaniu stawki 23%.